خدمات ویژه نصب و راه اندازی جرثقیل شرکت وزنه پل فلز

نصب جرثقیل در حضور کارفرما| پس از نصب گرفتن تأیید نهایی از کارفرما| تست عملکرد جرثقیل در حضور کارفرما