بالکانکار

تاریخچه و معرفی شرکت جرثقیل سازی پودم
تاریخچه و معرفی شرکت جرثقیل سازی پودم

تاریخچه و معرفی شرکت جرثقیل سازی پودم

درباره تاریخچه شرکت پودم چه میدانید جالبه بدانید تأسیس شرکت پودم به سال 1961 بر میگردد…