ترمز مگنتی

ترمز جرثقیل

هنگامی که جرثقیل شروع به حرکت می کند برای ایستادن نیاز به ترمز دارد که سرعت موتورها را کم کند وبه صفر برساند در غیر اینصورت خطر آفرین است وخسارات غیر قابل جبران به بار می آورد. ترمزها در جرثقیل…