جرثقیل سری S

تکنولوژی کنه کرین +استفاده از طناب جادویی
تکنولوژی کنه کرین +استفاده از طناب جادویی

تکنولوژی کنه کرین +استفاده از طناب جادویی

جرثقیل جدید کنه کرین و استفاده از تکنولوژی طناب بهه جای سیم بکسل