سیستم اخطار

سیستم ضد تصادم جرثقیل سقفی+AntiCollisionDevice

سیستم ضد تصادم برای جلوگیری از برخورد 2 دستگاه یا چند دستگاه ماشین جرثقیل سقفی که در یک فضای مشترک مورد بهره برداری قرر دارند استفاده می شود.