موتورجرثقیل

الکتروموتور بالابری

مهم ترین بخش هر جرثقیل موتور بالابری آن است که مشخص می کند جرثقیل توان حمل و جابجایی چه اندازه بار را دارد. این مسئله به اینجا ختم نمی شود بلکه در تعیین نوع بالابر علاوه بر وزن بار، شاخص…