موتورحرکت طولی جرثقیل

الکتروموتور حرکت طولی

الکتروموتور حرکت طولی وظیفه ی جابجایی پل یا پل ها بر روی راهبرطولی را دارد. به طوری که انرژی مکانیکی تولیدشده موجب به حرکت درآوردن چرخ ها بر روی راهبرطولی می شود که در نهایت منجر به حرکت پل یا…