موتورحرکت عرضی جرثقیل

الکتروموتور حرکت عرضی

این نوع موتور بر روی پل جرثقیل قرارمی گیرد و موتوربالابر و قلاب را در عرض سالن جابجا می کند. البته در جرثقیل های سقفی جفت پل، موتورحرکت عرضی کالسکه و متعلقات آن را در جهت عرض جابجا می کند.