نگهدارنده کابل برق

قرقره حمل کابل تخت

از قرقره ها به منظور نگهداری کابل های انتقال نیرو در انتقال عرضی و طولی کابل برق استفاده می شود. اساس کار آن ها گرفتن کابل بصورت سینوسی و انتقال آن در طول بستر خود می باشد. فاصله قرقره ها…